Algemene Voorwaarden

  1. 1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Sebastiaan Vertaalservice, gevestigd op de Hengelosestraat 118 te Oldenzaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 64262987

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sebastiaan Vertaalservice (hierna te noemen: de Vertaler) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de Vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk instemt.
1.3 De Vertaler behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden, schriftelijk te wijzigen of aan te vullen.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd mochten worden of nietig zijn, dan blijft het verdere in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
1.5 De opdrachtgever wordt geacht van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn bij zijn ontvangst van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dient deze geen gebruik te maken van de diensten aangeboden door de Vertaler. Door gebruik te maken van de diensten van de Vertaler stemt de opdrachtgever in met de meest recente Algemene Voorwaarden.

  1. Offertes en de Totstandkoming van een Opdracht

2.1 Aanbiedingen en offertes van de Vertaler zijn vrijblijvend. Op het moment dat een opdrachtgever schriftelijk, mondeling, telefonisch of digitaal een aanbod van de Vertaler aanvaardt, is er sprake van een overeenkomst; een opdracht.
2.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan verschrijvingen, drukfouten en/of verminkte offertes.
2.3 Offertes en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de Vertaler de volledige tekst niet volledig heeft kunnen inzien vóór het uitbrengen van de offerte.
2.4 Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de opdracht worden aangebracht heeft de Vertaler het recht deze wijzigingen te weigeren of hiervoor de overeenkomst aan te passen.
2.5 De Vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de Vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de Vertaler zijn verstrekt.

  1. Wijziging en Intrekking van Opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht is de Vertaler gerechtigd de opdracht te weigeren of het honorarium en/of de termijn aan te passen. Indien de Vertaler de opdracht weigert, is de opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van het uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

  1. Uitvoering van Opdrachten

4.1 De Vertaler is gehouden de opdracht met goede vakkennis en naar beste weten en kunnen uit te voeren, voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De Vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De Vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De Vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de Vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De Vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 De opdrachtgever dient de Vertaler, op verzoek en waar mogelijk, inhoudelijke inlichtingen onder de vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie (indien beschikbaar) te verstrekken.
4.5 Verzending van de bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.6 De Vertaler staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan de Vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de Vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

  1. Termijn en Tijdstip van Levering

5.1 De overeengekomen termijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De Vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering van de opdracht wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, telefax, koerier of elektronisch verkeer.

  1. Betaling

6.1 Alle bedrage zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.
6.2 Het honorarium is gebaseerd op een bij de Vertaler geldend woord- of uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
6.3 Facturen dienen per omgaande betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen, in de valuta waarin de factuur is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval deze over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van de volledige voldoening.
6.4 Buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van een niet-tijdige betaling worden doorberekend aan de opdrachtgever.

  1. Geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de Vertaler kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de Vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de Vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

  1. Aansprakelijkheid – Vrijwaring

8.1 De Vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de Vertaler toerekenbare tekortkoming. De Vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de Vertaler van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of een vertaling bepaalde risico‘s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 De Vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De Vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8.5 De opdrachtgever verplicht zich de Vertaler te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

  1. Ontbinding

9.1 De Vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijk voldoening van het zijn toekomende vorderen.
9.2 Indien de Vertaler door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, transportbelemmeringen of andere omstandigheden waarop de Vertaler geen invloed kan uitoefenen.

  1. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de Vertaler het auteursrecht op door de Vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de Vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11.Toepasselijk Recht

11.1 Op de Algemene Voorwaarden en diensten van de Vertaler is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
11.2 Alle geschillen omtrent de Algemene Voorwaarden en voortvloeiende uit de diensten aangeboden door de Vertaler zullen in eerste aangelegd worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter;
11.3 Partijen zullen zich pas tot een rechter wenden nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.